Integritetspolicy Svenska

INTEGRITETSPOLICY FÖR GNEIST TRANSLATIONS

Gneist Translations är en enskild firma som tillhandahåller översättnings- och språkgranskningstjänster för svenska såväl som utländska direktkunder och översättningsbyråer. Företagets organisationsnummer är 750608-3968, och det är den enda innehavaren Maria Kronvall som är personuppgiftsansvarig. Gneist Translations ansvarar för att företagets databehandling sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Gneist Translations värnar om personlig integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Gneist Translations samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter i egenskap av potentiell eller befintlig kund alternativt potentiell eller befintlig leverantör av varor eller tjänster som företaget nyttjar. Policyn beskriver även vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dessa gällande.

Vilken information samlar Gneist Translations in? 
Den information du som kund eller leverantör lämnar omfattar normalt: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer/VAT-nummer.

Hur använder vi din information? 
Gneist Translations behandlar dina personuppgifter inom ramen för tjänster relaterade till översättning och språkgranskning, för att kunna administrera och hantera:

  • Översättningsuppdrag
  • Språkgranskningsuppdrag
  • Offerter
  • Faktureringsunderlag
  • Kontrakt
  • Försäkringsfrågor
  • Leveranser
  • Personuppgiftsbiträdesavtal

Vilken är den legala grunden för vår behandling av dina personuppgifter? 
Gneist Translations behandlar dina personuppgifter inom ramen för försäljning och köp av tjänster relaterade till översättning. Detta inkluderar nödvändig administration och hantering av dokument för översättning eller språkgranskning, offerter, fakturering, kontrakt, försäkring och leveranser. Gneist Translations bedömer att det föreligger ett berättigat behov av att behandla dina personuppgifter för att på ett professionellt sätt kunna administrera utbytet av varor och tjänster samt för att upprätthålla god bokföringssed.

Gneist Translations behandlar även personuppgifter som utgör delar i de personuppgiftsbiträdesavtal (data processing agreements) som upprättats mellan specifika översättningsbyråer och Gneist Translations, eftersom detta är vår rättsliga skyldighet.

Vilka kan vi komma att dela din information med? 
Dina personuppgifter kommer inte delas. De kommer endast att lagras i företagets mailsystem och bokföringsprogram. Denna lagring sker hos leverantörer som följer GDPR-lagstiftningen, med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder.

I undantagsfall kan Gneist Translations komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket och andra myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller om utlämnandet sker i syfte att skydda Gneist Translations eller tredje part mot brott.

Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Gneist Translations sparar dina personuppgifter så länge som en kundrelation existerar. För bokföring kommer fakturor och personuppgifterna på dessa att sparas under en längre period (7år) enligt tillämplig lagstiftning.

Vilka rättigheter har du? 
Du har rätt att när som helst kontakta Gneist Translations för att begära tillgång till, alternativt begära rättelse eller radering av de personuppgifter som företaget innehar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas. Vidare har du rätt att få ut dina personuppgifter för att kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du är missnöjd med Gneist Translations behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Vilka övriga uppgifter hanteras av företaget?

Utöver personuppgifter hanterar Gneist Translations även textmaterial för översättning och språkgranskning. Detta material tillhandahålls av kunden, som i egenskap av uppgiftslämnare är personuppgiftsansvarig. Översättningsbyrån som förmedlar uppdraget står tillsammans med Gneist Translations som personuppgiftsbiträden tills jobbet är levererat. Allt textmaterial som inkommit till Gneist Translations hanteras som konfidentiell information. Denna lagras under säkra förhållanden och kommer aldrig delas med någon annan. Källtexten kommer aldrig att laddas upp i något system för maskinöversättning utan uppdragsgivarens specifika instruktion om detta. När ett jobb är levererat arkiveras textmaterialet tills Gneist Translations fått betalt, för att sedan raderas. Textmaterial relaterat till uppdrag som Gneist Translations tackar nej till raderas omedelbart.
Företagets hemsida, www.gneisttranslations.com är konfigurerad så att inga personuppgifter skall samlas in. Samtliga funktioner för att kunna följa eller gilla sidan är avstängda, det går inte att skriva meddelanden och inga av besökarnas identiteter eller IP-adresser sparas.

Frågor? 
Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Gneist Translations behandling av personuppgifter alternativt annan konfidentiell information, vänligen kontakta Maria Kronvall på gneisttranslations@gmail.com eller på telefonnummer 0732-112480. Företagets adress är Sörbyholmsvägen 54-0, 231 72 Anderslöv, Sverige.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Denna policy utgör ett levande dokument, som kan komma att uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: 25 maj 2018.